Obchodné podmienky

Tu vám predkladáme naše obchodné podmienky. Akokoľvek sa vám môžu zdať prísne, prosím, majte na pamäti, že sme solídna firma, ktorá funguje predovšetkým na dôvere medzi nami a našimi zákazníkmi. Dôvery našich zákazníkov si veľmi vážime, pretože vieme, ako ľahké je sa v niekom sklamať. Sme si vedomé, že sme si ich dôveru zaslúžili poctivou, profesionálnou, dlhoročnou a niekedy skutočne ťažkou prácou, hoci je práca so zvieratami našim životným poslaním. Láskou k zvieratám žijeme, a to tak, že im venujeme absolútne všetko z nás, dokonca aj náš voľný čas. Robíme svoju prácu najlepšie, ako vieme. Bohužiaľ sa v poslednom čase čím ďalej častejšie nájdu ľudia, ktorí zneužívajú toho, aké sme a čo robíme. Nám to často zbytočne kazí chuť do práce a berie nám to veľa energie, ktorú by sme inak mohli venovať so všetkou radosťou práve vašim zvieratám. Preto sme sa rozhodli pristúpiť k týmto obchodným podmienkam… Ďakujeme za pochopenie a všetkým, ktorí nás poznajú a robia našu prácu radostnejšou.

Všeobecné podmienky

 1. Všetky objednávky sú vždy vybavované cez majiteľku spoločnosti Stráženie maznáčikov Petland – Anetu Baklovu. Dovoľujeme si ukončiť spoluprácu s tými, ktorí toto pravidlo nerešpektujú.
 2. Naše služby je možné objednať iba vyplnením formulára záväznej objednávky alebo po webové kalkulačke.
 3. Odoslaním objednávkového formulára, formulára web kalkulačky alebo registrácie na odoslanie komentárov na tomto webovom mieste súhlasíte aj so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Sb. v znení neskorších predpisov a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov 95/46/ES (GDPR). Súhlas vydáva na dobu neurčitú odo dňa jeho udelenia a má právo na vymazanie svojich osobných údajov. Viac informácií v Zásadách ochrany osobných údajov.
 4. Odoslaním objednávky našich služieb majiteľ zvieraťa súhlasí s aktuálnym cenníkom našich služieb, ktorý nájde tu, a s našimi obchodnými podmienkami.
 5. Pri rezervácii termínu stráženia zvieraťa vyberáme nevratnú zálohu o výške 30-50 % (pozri nižšie Zálohy a storno podmienky).
 6. Stáli zákazníci sú pred začiatkom stráženia povinní nahlásiť nám prípadnú zmenu bydliska a emailového či telefonického kontaktu. Všetci zákazníci môžu byť vyzvaní k tomu, aby nám nechali náhradný kontakt na niekoho, s kým sa budeme môcť spojiť v prípade, že spojenie sa s majiteľom zvieraťa nebude možné.
 7. Majiteľ zvieraťa nás pred strážením musí zoznámiť s povahou svojho zvieraťa, predovšetkým s toleranciou ľudí a ostatných zvierat. Majiteľ zvieraťa je povinný nás upozorniť na neštandardné správanie svojho zvieraťa.
 8. Majiteľ zvieraťa je povinný nás pred strážením informovať o zdravotnom stave zvieraťa, o liekoch, ktoré užíva, a ich dávkovaní.
 9. Majiteľ zvieraťa súhlasí s tým, že zviera bude počas stráženia prichádzať do styku s inými zvieratami. Pri drobných zvierat nie je kontakt priamy – jedná sa iba o kontakt cez klietku.
 10. Zviera je možné priviezť / odviezť každý deň v čase od 8:00 do 22:00. Po dohovore je možné priviezť/odviezť zviera aj v čase od 22:00 do 8:00, ale za príplatok 200 Kč.
 11. Za zviera, ktoré jeho majiteľ dovezie pred 12.hodinou, sa platí celý deň. Po 12.hodině sa platí polovica ceny za daný deň. Za zviera, pre ktoré si majiteľ príde do 12 hodín, je cena za deň polovičné a po 12.hodine sa platí celý deň.
 12. Po dohovore je možné zabezpečiť transport zvieraťa po Prahe a blízkom okolí za 15 Kč/km. Pri prevoze klietky treba počítať ešte s manipulačným poplatkom 100 Kč/cestu.
 13. Majiteľ zvieraťa zviera dopraví na vopred dohodnutú adresu vo vopred dohodnutom čase. Tolerancia čakania na majiteľa zvieraťa oproti dohodnutému času je 15 minút. Za každých ďalších 15 minút čakania bez ospravedlnenia pred dohodnutým termínom môže byť účtované 50 Kč. Pokiaľ bude celková doba meškania majiteľa zvieraťa oproti dohodnutému času činiť čas dlhší ako 30 minút, zviera nemusí byť na stráženie prijaté a stráženie môže byť zrušené. V takom prípade by zrušenie stráženia bolo majiteľovi zvieraťa oznámené telefonicky alebo formou sms, v prípade, že nebude možné sa s ním telefonicky spojiť.
 14. Ak sa v prípade stráženia zvieraťa alebo strihania srsti zvieraťa nedostaví majiteľ zvieraťa na odovzdanie zvieraťa bez ospravedlnenia pred dohodnutým termínom, automaticky s ním ukončujeme akoukoľvek budúcu spoluprácu.
 15. V prípade, že sa zviera nebude javiť úplne zdravé a bude prijaté alebo bude už nejakú dobu u nás, bude premiestnené do karanténnych priestorov a majiteľovi zvieraťa bude účtovaný poplatok 100 Sk na deň. Karanténne poplatok môžu platiť aj majitelia, ktorých zviera nemá platné očkovanie alebo o očkovaní neexistuje dôkaz (očkovací preukaz).
 16. Vyhradzujeme si právo neprijať na stráženie zviera, ktoré javí známky choroby. Zvieratá so zdravotným problémom neprijímame bez písomnej správy od veterinárneho lekára o jeho chorobe a liečbe. Infekčné zvieratá neprijímame v žiadnom prípade. Ďalej si vyhradzujeme neprijať na stráženie zviera bez platného očkovania – u psov, mačiek a fretiek proti besnote a u králikov proti králičiemu moru a myxomatóze. Na stráženie neprijímame zvieratá s parazitmi.
 17. Majiteľ zvieraťa (psa, mačky, fretky a králika) je povinný nám v deň odovzdania zvieraťa odovzdať aj očkovací preukaz s potvrdením o očkovaní. Majiteľ psa je podľa vyhlášky č. 302/2017 Zb. veterinárneho zákona č. 166/1999 Zb. povinný mať svojho psa očipovaného a s platným očkovaním proti besnote. Číslo mikročipu musí byť uvedené v očkovacom preukaze alebo pasu psa. Šteňatá musí byť označená mikročipom najneskôr v čase prvého očkovania proti besnote, teda v pol roku veku.
 18. Majiteľ zvieraťa je ďalej povinný nám v deň odovzdania zvieraťa odovzdať kŕmenie a aj lieky, ktoré zviera užíva. V prípade nedostatočného množstva krmiva na pobyt zvieraťa kŕmenie zabezpečíme a náklady vyúčtujeme podľa aktuálneho cenníka majiteľovi zvieraťa pri jeho vyzdvihnutí.
 19. Zaväzujeme sa zvieraťu zaistiť ubytovanie a nevyhnutnú starostlivosť vzhľadom na jeho zdravotný stav a jeho potreby spočívajúca predovšetkým v kŕmení a venčení zvieraťa.
 20. Pokiaľ dôjde k poraneniu či ochoreniu zvieraťa v priebehu stráženia, idú všetky náklady na ťarchu jeho majiteľa, a to vrátane dopravy k veterinárovi, kedy je 1 km účtovaný za 15 Kč. Za čakanie u veterinárneho lekára je účtované 200 Kč/hod. V prípade ochorenia zvieraťa bude jeho majiteľ informovaný o postupe liečby zvieraťa. Zaväzujeme sa dodržať postupy liečby stanovené veterinárnym lekárom a o aktuálnom zdravotnom stave zvieraťa pravidelne informovať jeho majiteľa.
 21. V prípade, že zviera v priebehu stráženia spôsobí akúkoľvek škodu, ručí za takto vzniknuté škody majiteľ zvieraťa a zaväzuje sa prevziať úhradu s tým spojených nákladov.
 22. Prijímame len neagresívne zvieratá. V prípade, že zviera v čase ubytovanie spôsobí škodu tretím osobám, pokiaľ niekoho napadne, zraní alebo dokonca usmrtí, idú tieto škody na zodpovednosť majiteľa zvieraťa.
 23. Majiteľ zvieraťa súhlasí s obstaraním fotodokumentácie svojho zvieraťa zo stráženia a jej ďalšieho použitia pre potreby spoločnosti Stráženie maznáčikov Petland.
 24. Majiteľ zvieraťa je oprávnený požadovať, aby mu bolo zviera vydané pred ukončením dohodnutej doby stráženia. V takom prípade však môže byť majiteľ zvieraťa vyzvaný k uhradeniu ceny za celú dohodnutú dobu stráženia.
 25. Majiteľ zvieraťa je povinný si zviera vyzdvihnúť v dohodnutom termíne na vopred dohodnutom mieste. Tolerancia čakania na majiteľa zvieraťa oproti dohodnutému času je 15 minút. Za každých ďalších 15 minút čakania bez ospravedlnenia pred dohodnutým termínom môže byť účtované 50 Kč. Po 30 minútach čakania môže byť majiteľ zvieraťa vyzvaný k vyzdvihnutiu zvieraťa v inom termíne, a to buď telefonicky alebo formou sms, v prípade, že nebude možné sa s ním telefonicky spojiť.
 26. Ak si nevyzdvihne svoje zviera v deň ukončenia stráženia, bude vyzvaný k vyzdvihnutiu zvieraťa v náhradnom termíne. Za každý deň omeškania oproti pôvodnému termínu vyzdvihnutia môže byť k cene za stráženie účtovaná zmluvná pokuta, ktorá činí sadzbu za deň stráženia stanovenú aktuálnym cenníkom + 20 %.
 27. Pri vyzdvihnutí zvieraťa je majiteľ zvieraťa povinný svoje zviera skontrolovať a v prípade akýchkoľvek nedostatkov sa obe strany zaväzujú spísať protokol, kde budú tieto nedostatky spísané. Bez spísania protokolu sa má za to, že zviera bolo odovzdané v poriadku. Majiteľ zvieraťa je tiež povinný pri vyzdvihnutí zvieraťa skontrolovať všetky jemu odovzdávané veci a v prípade, že niečo chýba, nás ihneď informovať.
 28. V prípade stráženia zvieraťa u majiteľa doma je majiteľ zvieraťa povinný nám povedať, či v čase stráženia bude mať prístup do bytu aj niekto ďalší. Majiteľ zvieraťa je ďalej povinný zvieraťu pripraviť kŕmenie, lieky a nevyhnutné potreby nutné na stráženie na celú dobu stráženia. V prípade nedostatočného množstva kŕmenia ho zabezpečíme a náklady vyúčtujeme majiteľovi zvieraťa pri vracaní kľúčov od bytu. Majiteľ zvieraťa je ďalej povinný nás ihneď po svojom návrate informovať formou sms alebo emailom o tom, že byt aj zviera boli prevzaté v poriadku. Ak tak neurobí, má sa za to, že bolo všetko v takom stave, v akom majiteľ zvieraťa byt aj zviera odovzdával. Pokiaľ majiteľ zvieraťa zistia akékoľvek nedostatky, zaväzujú sa obe strany spísať protokol, kde budú tieto nedostatky spísané.

Zálohy a storno podmienky

 1. Pri rezervácii termínu stráženia drobného zvieraťa u nás je vyberaná nevratná záloha o výške 30-50 %. Ak sa tak nestane, termín sa uvoľňuje ďalším záujemcom. Záloha sa platí na účet alebo v hotovosti. Viac informácií o platbách nájdete tu. Záloha vám bude odpočítaná od konečnej sumy za stráženie.
 2. Ak v prípade stráženia drobného zvieraťa nebude z nejakého dôvodu po dohovore vybraná záloha a stráženie bude majiteľom zvieraťa zrušené 7 dní a menej pred jeho realizáciou, bude majiteľovi zvieraťa spoplatnené storno o výške zálohy, teda 50 %.
 3. Pri rezervácii termínu stráženia psa alebo mačky u nás je vyberaná nevratná záloha o výške 30-50 %. Preddavok je potrebné uhradiť na účet. Záloha vám bude odpočítaná od konečnej sumy za stráženie, ktorá musí byť zaplatená v deň odovzdania zvieraťa na stráženie
 4. V prípade stráženia zvieraťa či návštevy u majiteľa zvieraťa či venčení psa je pri odovzdávaní kľúčov a podpisu zmluvy vyberaná nevratná záloha o výške 50 %.
 5. V prípade zrušenia pravidelného stráženia zvieraťa, venčenia psa alebo individuálneho výcviku psa v kratšej dobe ako 48 hodín pred začiatkom služby, činí storno 50 % z celkovej sumy za službu. V prípade zrušenia v kratšej dobe ako 24 hodín pred začiatkom služby, činí storno 100 % z celkovej sumy za službu. V prípade nezrušenia služby a nášho dostavenia sa na výkon služby, je majiteľovi zvieraťa účtované storno 100 % z celkovej sumy za službu.
 6. Ak sme v prípade nárazového stráženia zvieraťa pri majiteľa doma, návštev zvieraťa alebo venčení psa už dostali kľúče od domova majiteľa zvieraťa, a zákazník službu zruší, máme nárok na 50 % z celkovej sumy za službu. Táto suma sa zároveň vyberá ako záloha pri preberaní kľúčov. V prípade nezrušenia služby a nášho dostavenie sa na zoznamovaciu schôdzku s podpisom zmluvy a odovzdaním kľúčov, je majiteľovi zvieraťa účtované storno 500 Kč.

Vyhradzujeme si právo obchodné podmienky ďalej upravovať.

Obchodné podmienky sú platné s účinnosťou od 28.1.2020.